TREND
[17애비뉴 코디제안] '여름 슬랙스 데일리룩

cb656a1bffb044d6e48dfb6871219e0f_1558504460_2758.png 

 

 


cb656a1bffb044d6e48dfb6871219e0f_1558504460_4779.png 

 

 

[20190522] 17AVE CODI BOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) [까이에] Black Lace Detail Sleeveless Blouse


cb656a1bffb044d6e48dfb6871219e0f_1558504466_6452.png 

 

 

 

 

 

 

 

2) [코드] Wide Leg Slacks_black


cb656a1bffb044d6e48dfb6871219e0f_1558504466_8287.png 

 

 

 

 

 

 

 

3) [FHI] cardwallet name red


cb656a1bffb044d6e48dfb6871219e0f_1558504467_0046.png 

 

 

 

 

 

 

 

4) [다엘] DL10198GY SANDALS


cb656a1bffb044d6e48dfb6871219e0f_1558504467_1669.png