TREND
[17애비뉴 코디제안] '청바지 여름코디

5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697069_1841.png 

 

 


5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697069_4869.png 

 

 

[20190605] 17AVE CODI BOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) [슬로우무브] 링클 블라우스 - 베이지


5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697074_9786.png 

 

 

 

 

 

 

 

2) [코드] Boots long Denim Pants_(navy)


5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697075_156.png 

 

 

 

 

 

 

 

3) [POFF] Silver cylinder necklace


5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697075_3227.png 

 

 

 

 

 

 

 

4) [이루아즈] KYRA BUCKET CHIC BLACK 키라 버킷 [시크 블랙]


5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697075_4876.png 

 

 

 

 

 

 

 

5) [커드] Stella CUD-ring


5e7dcd7800808553b03715df7cd09096_1559697075_6587.png